Regulamin

Serwis SHERLOOK.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.sherlook.pl jest serwisem, w którym Użytkownicy mogą zamieszczać darmowe ogłoszenia oraz oferty sprzedaży towarów lub usług. Pragniemy, aby za pomocą naszego Serwisu każdy mógł łatwo i szybko wyszukać to, czego poszukuje w Internecie.

Serwis SHERLOOK.pl jest podzielony na kategorie, wśród których zarejestrowani Użytkownicy mogą wyszukiwać oferty oraz dokonywać bezpiecznych transakcji.

Zapraszamy do korzystania z Serwisu SHERLOOK.pl
 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


Regulamin określa zasady świadczenia usług przez spółkę SHERLOOK Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie SHERLOOK.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579),

Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615,1823) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu SHERLOOK.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Postanowienia Regulaminu Serwisu SHERLOOK.pl wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


2. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Usługodawca — SHERLOOK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda 18, 00-105Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawaw Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000748817, NIP: 5252763349, Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres e-miał: pomoc@sherlook.pl;

Serwis SHERLOOK.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą SHERLOOK.pl, prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej SHERLOOK.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Usługodawcy ;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź poza jej granicami, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie, która utworzyła Konto w Serwisie;

Konto użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą wskazanego przez niego adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „MÓJ SHERLOOK”);

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Serwisu.

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostały w Regulaminie Serwisu.

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w Regulaminie Serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Usługodawcę opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu SHERLOOK.pl zostało określone w Regulaminie Serwisu.
 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać, czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.

Usługodawca może podejmować starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu może nawiązywać współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, usługodawcami w ramach innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.

Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Usługodawcy. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak
największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia. Usługodawca chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu Serwisu.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Sherlook.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Serwisu SHERLOOK.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Serwisu SHERLOOK.pl. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie SHERLOOK.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu SHERLOOK.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Serwisu Sherlook.pl.
 

4. KONTO UŻYTKOWNIKA I OGŁOSZENIA


Postanowienia ogólne

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i utworzenia Konta. Po wypełnieniu formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu SHERLOOK.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.

Utworzenie Konta lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto użytkownika oraz  dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie.

Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszeń.

Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto użytkownika i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@sherlook.pl.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@sherlook.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, tj. gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
SHERLOOK Sp. z o. o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
pomoc@sherlook.pl

Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy oświadczenie usług w ramach Serwisu SHERLOOK.pl. Data zawarcia umowy to …………………………………………
 

5. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ


Postanowienia ogólne

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie SHERLOOK.pl wymaga:wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu SHERLOOK.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe); a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 z chwilą zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy.

Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 7, 14 lub 30 dni.

Użytkownik może za pomocą formularza dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim, oile serwis SHERLOOK.pl nie przewiduje inaczej.

W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Usługodawca zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.

Zasady zamieszczania ogłoszeń wyróżnionych

Ogłoszenie Wyróżnione to Ogłoszenie w serwisie SHERLOOK.pl, które przez kilka dni (7, 14 lub 30)są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła  publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie. Cennik opłat za Ogłoszenia Wyróżnione dostępny jest w rozdziale Opłaty i Pakiety Ogłoszeń.

Potwierdzenie Zamówienia – to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez SHERLOOK.pl.

Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona od czasu trwania Ogłoszenia.Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu SHERLOOK.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.

Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto  użytkownika w zakładce „Płatności do faktury”.

Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.

Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie SHERLOOK.pl.

Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.

Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone(o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata nie będzie zwracana na konto Użytkownika. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

Potwierdzenie Zamówienia – to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej wydawanym przez SHERLOOK.pl. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej uzależniona jest od czasu trwania Ogłoszenia. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu SHERLOOK.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na
warunkach bieżących.

Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.

Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.

Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.

Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie na stronie głównej nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie SHERLOOK.pl. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia na stronie głównej w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową. Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej będzie publikowane w Serwisie przez okres 7 dni.

W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata. Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata nie będzie zwracana. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

Opłaty I pakiety ogłoszeń

Każdy użytkownik ma prawo w okresie 90 dni następujących po zarejestrowaniu konta użytkowania do bezpłatnego wystawiania ogłoszeń i korzystania z Serwisu SHERLOOK.pl. Po upływie 90 dni Usługodawca będzie naliczać opłaty za publikację Ogłoszeń według aktualnie obowiązującego cennika usług. Promocja nie dotyczy kont Użytkowników zarejestrowanych uprzednio z użyciem tego samego adresu e-mail.

Użytkownik ma prawo wyboru spośród dostępnych rodzajów Ogłoszeń ważnych od dnia zakupu ogłoszenia.

Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen. Wszystkie kwoty podane w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat określonych w Cenniku oraz za poszczególne Ogłoszenia. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Ogłoszenia, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

Płatności za Ogłoszenia mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie SHERLOOK.pl, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez Usługodawcę płatności w ramach usługi płatniczej. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Ogłoszenia. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Ogłoszenia.
Każda aktywacja albo przedłużenie Ogłoszenia Ogłoszeń o 1 jednostkę. w przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia przed wygaśnięciem okresu emisji pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie. Wyróżnienia ogłoszeń w poszczególnych kategoriach podlega opłacie ryczałtowej zróżnicowanej ze względu na okres promowania i widoczne jest na górze strony w postaci podświetlonego.

Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone(o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata nie będzie zwracana.

W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. w takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.

W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Usługodawcę z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu Ogłoszeń nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego przekroczenia przez Użytkownika Limitu bezpłatnych Ogłoszeń.

Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.

Użytkownikom wystawiane są faktury związane z zakupem Ogłoszeń lub Pakietu Ogłoszeń wyłącznie na ich żądanie. Aby otrzymać fakturę za wykupienie Pakietu Ogłoszeń Użytkownik powinien w ciągu 7 dni od daty zakupu Pakietu Ogłoszeń wysłać poprzez zakładkę „Płatności do faktury” w Mój SHERLOOK wniosek zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP, adres mailowy oraz ID płatności).

Zasady usługi płatnego świadczenia ogłoszeń

Usługa płatnego Odświeżenia Ogłoszenia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.

Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Odświeżenia Ogłoszenia, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez SHERLOOK.pl.

Wysokość opłaty za Odświeżenie może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłaty będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu SHERLOOK.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.

Aby otrzymać fakturę za usługę Odświeżenia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
Ogłoszenie z aktywną usługą Odświeżania raz na dobę przez 7 dni, które jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie usunięte, a pobrana wcześniej opłata  nie będzie zwracana na konto Użytkownika.

Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu przedmiotami lub
usługami wymienionymi poniżej (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć z nimi
związanych:

Zamieszczanie Ogłoszeń powyższych rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te
spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera
wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):
 1. Zwierzęta inne niż wymienione powyżej, jeśli Sprzedający zagwarantuje bezpieczne i humanitarne warunki transportu (rekomendowany odbiór osobisty).
 2. Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat, niebędących własnością NC+ lub Cyfrowego Polsatu.
 3. Publikacje w formie elektronicznej, jeśli Sprzedający jest ich wyłącznym autorem lub wydawcą.
 4. Oprogramowanie na licencji OEM, jeśli sprzedaż nie narusza warunków licencji.
 5. Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU, jeśli sprzedaż nie narusza warunków licencji..
 6. Instrukcje obsługi sprzętu itp. sprzedawane razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, oferowane w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta.
 7. Broń palna rozdzielnego ładowania i jej istotne części wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika.
 8. Amunicja pozbawiona cech bojowych, nie wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 9. Wiatrówki, których energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J.
 10. Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne, jeśli są dołączone do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja.
 11. Bony (talony) na usługi, jeśli dotyczą wyłącznie usług, a ich wartość obejmuje całość kwoty należnej za usługę.
 12. Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe, jeśli cena biletu jest taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.

Ponadto, ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi i Firmy (oferty firm). Niedozwolone jest również zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze erotycznym, towarzyskim lub matrymonialnym, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.

W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii ogłoszeń, w której jest ono publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.

Po upływie 30, 60, 90 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Mój SHERLOOK.

W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w Regulaminie Serwisu.

Faktury w wersji elektronicznej

Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.

Płatności umożliwiające wystawienie faktury będą dostępne przez 6 miesięcy w zakładce „Płatności do faktury”.

Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.

Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.

Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto użytkownika w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (PortableDocument Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności: edycję treści dokumentu, komentowanie, wypełnianie lub podpisywanie pól formularza, montaż dokumentu, kopiowanie zawartości dokumentu, wydzielanie stron.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur udostępnianych w formie elektronicznej. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.

Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.

Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.
 

6.ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI


Usługodawca umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie SHERLOOK.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Regulaminie Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników, za spory powstałe między Użytkownikiem a osobą trzecią, za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

Usługodawca ponadto nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie włamania hakerskie do Systemu Serwisu i wynikłe z tego tytułu szkody oraz do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu Użytkownika.

Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą skutkowało podjęciem przez Usługodawcę stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta

Usługodawca ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
Usługodawca nie odpowiada za:brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Usługodawcy niezależnych, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa powyżej Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

Usługodawca ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi jego interesom.

W sytuacji gdy Konto użytkownika lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu SHERLOOK.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Usługodawca może uzależnić korzystanie z SHERLOOK.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Usługodawca może znieść przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania służących do realizacji usługi.
 

7.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Usługodawcę usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@sherlook.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres:
SHERLOOK Sp. z o. o.
1. Twarda 18
00-105 Warszawa
z dopiskiem „Reklamacja SHERLOOK.pl”.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Regulamin dostępny jest w Serwisie SHERLOOK.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu SHERLOOK.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu SHERLOOK.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu SHERLOOK.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Do góry